PATENTLER

Çokuluslu şirket, teknoloji transfer ofisi, hukuk bürosu veya küçük bir işletme olun fark etmez, patent almaya değer buluşlarınızın korunmasına destek için patent vekillerimiz ile sizlerin yanındayız.

Patentlere Genel Bakış

Rekabet edebilirliğin aşırı önem kazandığı bir pazar ortamında, patentler rekabet avantajı sağlamada temel rol oynuyorlar. Patentlerin yüksek öneminin çok iyi farkındayız, buluşlarınızı korumayı ve ticaretleştirmeyi ana önceliğimiz yapıyoruz.

Patentler başkalarının buluşunuzu kullanmasını önlerler. Patentlerin pazarda başarınızın önemli bir parçası olduğunu ve en iyi şekilde korunmaları gerektiğini biliyoruz. Rakipleriniz karşısında patentlerinizden en iyi şekilde fayda sağlamanız için patent tarifnamelerinin yazımında, tescilinde ve hukuken ileri sürülmelerinde uzmanız.

Çok kapsamlı patent hizmetleri sunmaktayız:

  • Patent başvurusu öncesinde modelinizin patentlenebilirliğini değerlendirmek için ön araştırmalar yapıyoruz.
  • Sizin bakış açınızı da dikkate alarak patent tarifnameleri hazırlıyoruz.
  • Patent başvurularını dosyalıyoruz ve başvuru süreçlerini takip ediyoruz.
  • Başka ülkelerde, bölgelerde (Avrupa patent başvurusu, Avrasya patent başvurusu) başvurular yapıyoruz.
  • Uluslararası patent başvuruları (PCT) yapıyoruz.

Gerekli hallerde, yurt dışında başvuru yapmak için patent başvurularının tarifnamelerini İngilizce diline tercüme ediyoruz.

Bir patent vekili arıyorsanız, patent konularında bizlere güvenebilirsiniz. Başka ülkelerde güvenilir ve etkin maliyetle patent başvurularını yapmamıza imkân veren dünyanın her ülkesinde patent ve marka vekilleri ağına sahibiz.


Patent Yazımı

Hiç şüphesiz, patent tarifnamelerinin yazımı bir buluşun korunması için hayati bir öneme haizdir.

Patent tarifnamelerinin yazımında sizlerle yakın bir şekilde çalışıyoruz. Öncelikle işinizi anlıyoruz, sonrasında buluşun arka planında yer alan fikri anlıyoruz, prototiplerinizi ve buluşun detaylarını inceliyoruz ve ticari hedeflerinize önem veriyoruz. Patent vekillerimiz endüstri geçmişleri ve patentler konusunda uzun mesleki deneyimleri sayesinde patent tarifnamelerinin yazımında oldukça yetkindirler.

Kaliteli yazım güçlü koruma anlamına gelmektedir. Herhangi bir eksikliğin patentleri kullanılmaz yaptığı patent profesyonellerince iyi bilinmektedir. Yüksek kalitenin gereğinin çok iyi farkında olmamız nedeniyle patent tarifnamelerinin yazımında yüksek özen gösteriyoruz.

Yazımlarımız mekanik, elektronik, kimya ve farmasötik gibi birçok teknik alanı kapsıyor. Yıllar içerisinde tarifname yazımında yetkinleşmemiz sizler için güçlü patentler üretmemize olanak veriyor.

Teknik yetkinliğin patent yazımında öneminin farkında olmakla beraber ticari endişelerin de yazım sürecinde dikkate alınması gereğinin farkındayız. Patent vekillerimiz patent yazımında ticari derin görüşe sahipler ve ticari beklentilerinizi dikkate alarak buluşun koruma kapsamını belirleyen “istem yapısını” oluşturmaktadırlar.

Patent Kurumunun gerekliliklerini dikkate alarak patent başvuruları için çizimleri de talep etmeniz durumunda hazırlayabiliriz.


Patent Başvurusu & İşlemleri

Türk, Avrupa ve PCT patent başvurularını direk yapmaktayız ve dünyanın her ülkesinde de güvenilir yerel vekiller yoluyla yerel başvurular yapıyoruz.

Patentleme süreci yaklaşık 2 ila 3 yıl almaktadır ve bu önemli bir çalışma gerektirmektedir. Patent alma sürecinin her aşaması kritik tarihler (son tarihler) içermektedir ve özel yazılımlar ve şüpheci çalışanlarımızla bu kritik tarihleri izlemede oldukça güçlüyüz.

Patent alım sürecinde, araştırma raporları, inceleme raporları, yazılı görüşler, Ofis aksiyonlar ve olası itirazlar bulunuyor. Patent vekillerimiz Türk Patent ve Marka Kurumu, Avrupa Patent Ofisi ve Dünya Fikri Mülkiye Örgütünün (WIPO) Uluslararası Bürosu nezdinde yazılı görüşlere, inceleme raporlarına ve Ofis aksiyonlarına cevap hazırlamada oldukça yetkinler.

Ayrıca, dünyanın herhangi bir ülkesinde yerel temsilciler yoluyla patent başvurularının işlemlerini yürütebiliriz. Yerel temsilcilerle çalışırken oldukça seçici davranıyoruz, inceleme raporlarındaki ve Ofis aksiyonlardaki itirazların üstesinde gelmek için yerel temsilcilerle yakın iş birliği yapıyoruz. Sizlere en iyi danışmanlık vermek ve stratejiler sunmak için yurtdışında ülke bazında yasal değişiklikleri de yakından takip ediyoruz.


İtirazlar

Patent başvurunuza gelen bir itiraza karşı savunma yapmada veya üçüncü kişilerin başvurularına itirazlarınızda sizlere yardımcı oluyoruz.

İtiraz işlemlerinde ana faktör yenilik ve/veya buluş basamağı bakımından Patent Kurumunun kanunlar ve yönetmelikler ışığında vakaları nasıl ele aldığının bilgisine sahip olmaktır. Bu ise özel ve derin bir bilgi ve kapsamlı bir yaklaşım gerektirmektedir. Patent vekillerimiz savunma ve itiraz konularında müvekkillerimizin ihtiyaçlarını karşılamak için Türk Patent ve Marka Kurumunun ve Avrupa Patent Ofisinin yasal ve teknik yaklaşımları konusunda gerekli deneyim ve bilgiye sahip olarak hizmet veriyorlar.


Üretim Serbestisi Raporları (FTO)

Pazara yeni bir ürün veya hizmet sürmenin son derece heyecan verici olduğunu biliyoruz. Sürüm öncesinde potansiyel tecavüz risklerini anlamak oldukça önemlidir, ki böylelikle sürümü düşünülen ürün veya hizmetin ticarileşmesi başkalarının patentlerini ihlal etmesin.

Üretim Serbestisi araştırmaları yeni bir ürün veya hizmetin alanına giren potansiyel patentleri tespit ederek potansiyel ihlal risklerini belirlemede önemli bir işlev görürler.

Patentler ülkesel koruma sağladıklarından, üretim serbestisi araştırmamızla ilgili ülkede geçerli patentleri ve yayınlanmış patent başvurularını tespit ederiz. Araştırmamız ayrıca ulusal aşamaya geçme ihtimali olan PCT başvurularını ve yabancı başvuruları ve süresi bitmiş patentleri de kapsar.

Araştırma esnasında tespit edilen ilgili patentler listelendikten sonra, piyasaya süreceğiniz ürününüzün, üretim metodunuzun veya hizmetinizin bu patentleri ihlal riski olup olmadığını tespit etmek için analiz ederiz.

Analizimizi tamamlamamızı takiben, anlaşılır formatta bir Üretim Serbestîsi Raporu hazırlarız, raporda belirlenmiş patentlerdeki istemler, bibliyografik veri, patentlerin geçerlilik durumu ve teknik görüşümüz yer alır.


İhlal & Hükümsüzlük

Bazen bir patent sahibi tarafından öne sürülen ihlal iddiasına karşı kendinizi savunmanız gerekebilir. Bazen de patentinizi ihlal edenlere karşı hukuken haklarınızı kullanmayı düşünebilirsiniz.

Başkalarının haklarını ihlal edip etmediğinizi bilmeniz için bir uzman görüşü hazırlayabiliriz. Benzer şekilde, başkalarının sizin patent haklarınızı ihlal edip etmediğine yönelik görüş de verebiliriz.

Ayrıca, başkalarının patentinin geçerliliğini önceki teknik dokümanlar yoluyla sorgulayabilir ve bir uzman görüşü sunabiliriz. Bu görüş sadece hükümsüzlük görüşü olabileceği gibi, başkalarının muhtemel haklarını ihlal edip etmediğinizi anlamak istemeniz durumunda bir ihlal/tecavüz raporu da olabilir.

Hükümsüzlük veya ihlal görüşleri ışığında, haklarınızı ihlal edene karşı yasal yollara başvurabilir, karşı ihlal iddiaları yoluyla kendinizi savunmaya hazırlanabilir veya uzlaşma yolunu seçebilirsiniz.

Patent davaları konusunda uzman avukat iş ortaklarımız yoluyla dava ve aracılık hizmetleri de sunabiliriz. Avukat iş ortaklarımız yasal işlemleri takip ederken, bizler de teknik uzmanlığımızla yasal süreçte sizlere eşlik edebiliriz.


Portföy Yönetimi

Sınaî Mülkiyet Portföyleri konularında danışmanlık sunuyoruz. Müvekkillerimiz ile konuşuyoruz, patent koruması için ihtiyaçlarını anlıyoruz ve ne zaman ve nerede başvuru yapılması konusunda görüş veriyoruz ve çeşitli başvuru ve süreç yönetimi stratejileri geliştiriyoruz.

Yurtdışında başvuru yapmayı planlıyorsanız, hedef pazarları, uluslararası ve bölgesel başvuru sistemlerini ve her bir sistemle ilgili maliyetleri dikkate alarak başvuru projeleri için en iyi stratejileri ortaya koyuyoruz.

Mevcut sınaî mülkiyet portföyünüzü değerlendirebilir, güncel olup olmadıklarını kontrol edip ve düzenli bir hale getirebilir, net bir manzara ortaya koymak için özel raporlar hazırlayabiliriz.

Sınaî mülkiyet haklarının korunmasını sürdürmenin maliyetli olduğunu çok iyi farkındayız, zira belirli dönemlerle ve çoğunlukla da her yıl yenilenmeleri gerekiyor. Bütçeleme sınaî hakların sürdürülmesinin önemli bir tarafını oluşturuyor. Sürdürülmesinde fayda olan sınaî haklarınızın seçiminde sizlere yardımcı oluyoruz, bu doğrultuda beklenen maliyetlerin bütçesini oluşturuyoruz.


Durum Tespiti (Due Diligence)

Sınaî ve Fikri Mülkiyet alanında, bir şirketin sınaî ve fikri mülkiyet portföyünü ve/veya ürünlerini değerlendirmeye ihtiyaç duyabiliriz.

Durumu tespiti bir şirketin birleşmesi, edinimi veya satın alınması dolayısıyla yürütülen bir soruşturma sürecidir. Bu ticari işlemde, ilgili şirketin sınaî ve fikri mülkiyet portföyünü ve/veya ürünlerini değerlendirmeye ihtiyaç duyabilirsiniz.

Bu bağlamda, patentlerin ve patent başvurularının durumlarını tespit edebilir, hak kapsamlarını ve geçerliliklerini ve bu haklara konu ürünleri tespit edebiliriz.

Durum tespiti farklı meslek gruplarının (hukukçular, mali müşavirler, finans uzmanları, risk sermayesi yöneticileri) değerlendirme sürecine katılmalarını gerektirir. Bizler de profesyonel sınaî ve fikri mülkiyet danışmanları olarak değerlendirme sürecine katkı sağlayabiliriz.


Protected by Copyscape

İLETİŞİM